headerวันนี้พิม อยากจะมาชวนเพื่อนๆ  ไปชมนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ส่งเสริมและสืบสานผ้าทอไทย ในเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ

เพื่อเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสานการทอผ้า ทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี และเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ภูษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชนต่างๆ อีกด้วยค่ะ

ภายในงานชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมผ้าไทยจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ

- นิทรรศการ “การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทาน”
- นิทรรศการ “ผลิตภัณฑ์ผ้ากับมาตรฐาน GI และการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างทอ”
- นิทรรศการ “ไหมอีรี่กับการผลิตผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
- นิทรรศการ “ผ้าสีฟ้าธรรมชาติ”

เวทีเรื่องเล่าและเสวนาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานการทอผ้า นับได้ว่าเป็นครั้งแรกของชาวเชียงใหม่ ที่จะได้ซาบซึ้งกับการทรงงานด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ผ่านการเล่าเรื่อง “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานผ้าไทย” โดย ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

รวมถึงเรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาช่างทอผ้า” โดย คุณประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์– ศิลปะผ้าทอ)  เรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการส่งเสริมพัฒนาการทอผ้าไหม” โดย กรมหม่อนไหม เรื่องเล่า “สมเด็จพระราชินีกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมผ้าไหมยกดอกลำพูน” โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเสวนา “การสืบสานและพัฒนาผ้าทอไทย ทำอย่างไรให้ก้าวไกล”

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผ้ามัดย้อม/ย้อมสีธรรมชาติ” โดย ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน (ฝ้ายแกมไหม)  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำผ้าห่อคัมภีร์” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน โดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งการออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการพระราชดำริ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรชุมชนต่างๆ พร้อมชมการเดินแบบผ้าไหม ผ้าทอ และผ้าย้อมธรรมชาติจากหน่วยงานที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้

ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และหากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมชมงานดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 ต่อ 1201

01

02

03ครัวบ้านพิม on Facebook

สมาชิก